فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۲ : ۰۹۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۰ : ۵۹۲۰ : ۰۷ : ۴۳۲۰ : ۲۶ : ۵۹۰۰ : ۰۹ : ۲۷
پنج شنبه۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۱ : ۱۱۰۵ : ۵۴ : ۰۳۱۳ : ۰۱ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۷ : ۴۷۰۰ : ۰۹ : ۲۲
جمعه۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۰ : ۱۶۰۵ : ۵۳ : ۲۹۱۳ : ۰۱ : ۰۹۲۰ : ۰۹ : ۱۲۲۰ : ۲۸ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۱۷
شنبه۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۹ : ۲۳۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۱۵۲۰ : ۰۹ : ۵۵۲۰ : ۲۹ : ۲۰۰۰ : ۰۹ : ۱۳
یکشنبه۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۸ : ۳۱۰۵ : ۵۲ : ۲۵۱۳ : ۰۱ : ۲۱۲۰ : ۱۰ : ۳۸۲۰ : ۳۰ : ۰۵۰۰ : ۰۹ : ۱۰
دوشنبه۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۴۲۰۵ : ۵۱ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۲۸۲۰ : ۱۱ : ۲۰۲۰ : ۳۰ : ۵۰۰۰ : ۰۹ : ۰۷
سه شنبه۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۶ : ۵۵۰۵ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۱ : ۳۵۲۰ : ۱۲ : ۰۲۲۰ : ۳۱ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۰۵
چهارشنبه۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۶ : ۰۹۰۵ : ۵۱ : ۰۲۱۳ : ۰۱ : ۴۲۲۰ : ۱۲ : ۴۳۲۰ : ۳۲ : ۱۷۰۰ : ۰۹ : ۰۴
پنج شنبه۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۵ : ۲۶۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۵۰۲۰ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۳۲ : ۵۹۰۰ : ۰۹ : ۰۴
جمعه۱۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۴ : ۴۵۰۵ : ۵۰ : ۱۴۱۳ : ۰۱ : ۵۹۲۰ : ۱۴ : ۰۲۲۰ : ۳۳ : ۴۰۰۰ : ۰۹ : ۰۴
شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۴ : ۰۷۰۵ : ۴۹ : ۵۳۱۳ : ۰۲ : ۰۸۲۰ : ۱۴ : ۴۰۲۰ : ۳۴ : ۲۱۰۰ : ۰۹ : ۰۵
یکشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۳۰۰۵ : ۴۹ : ۳۴۱۳ : ۰۲ : ۱۷۲۰ : ۱۵ : ۱۷۲۰ : ۳۵ : ۰۰۰۰ : ۰۹ : ۰۶
دوشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۲ : ۵۶۰۵ : ۴۹ : ۱۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۲۰ : ۱۵ : ۵۴۲۰ : ۳۵ : ۳۹۰۰ : ۰۹ : ۰۹
سه شنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۲ : ۲۴۰۵ : ۴۹ : ۰۰۱۳ : ۰۲ : ۳۷۲۰ : ۱۶ : ۲۹۲۰ : ۳۶ : ۱۶۰۰ : ۰۹ : ۱۲
چهارشنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۵۵۰۵ : ۴۸ : ۴۵۱۳ : ۰۲ : ۴۷۲۰ : ۱۷ : ۰۴۲۰ : ۳۶ : ۵۲۰۰ : ۰۹ : ۱۶
پنج شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۲۸۰۵ : ۴۸ : ۳۳۱۳ : ۰۲ : ۵۸۲۰ : ۱۷ : ۳۷۲۰ : ۳۷ : ۲۷۰۰ : ۰۹ : ۲۰
جمعه۱۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۰۳۰۵ : ۴۸ : ۲۲۱۳ : ۰۳ : ۰۹۲۰ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۳۸ : ۰۱۰۰ : ۰۹ : ۲۵
شنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۰ : ۴۱۰۵ : ۴۸ : ۱۲۱۳ : ۰۳ : ۲۱۲۰ : ۱۸ : ۴۱۲۰ : ۳۸ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۳۱
یکشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۰ : ۲۱۰۵ : ۴۸ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۳۲۲۰ : ۱۹ : ۱۱۲۰ : ۳۹ : ۰۵۰۰ : ۰۹ : ۳۷
دوشنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۰ : ۰۴۰۵ : ۴۷ : ۵۹۱۳ : ۰۳ : ۴۴۲۰ : ۱۹ : ۳۹۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۰۹ : ۴۴
سه شنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۴۹۰۵ : ۴۷ : ۵۴۱۳ : ۰۳ : ۵۶۲۰ : ۲۰ : ۰۷۲۰ : ۴۰ : ۰۴۰۰ : ۰۹ : ۵۲
چهارشنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۳۷۰۵ : ۴۷ : ۵۲۱۳ : ۰۴ : ۰۸۲۰ : ۲۰ : ۳۳۲۰ : ۴۰ : ۳۱۰۰ : ۱۰ : ۰۰
پنج شنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۲۷۰۵ : ۴۷ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۲۱۲۰ : ۲۰ : ۵۸۲۰ : ۴۰ : ۵۷۰۰ : ۱۰ : ۰۹
جمعه۲۴ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۲۰۰۵ : ۴۷ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۳۳۲۰ : ۲۱ : ۲۲۲۰ : ۴۱ : ۲۲۰۰ : ۱۰ : ۱۸
شنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۱۵۰۵ : ۴۷ : ۵۴۱۳ : ۰۴ : ۴۶۲۰ : ۲۱ : ۴۴۲۰ : ۴۱ : ۴۵۰۰ : ۱۰ : ۲۸
یکشنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۱۳۰۵ : ۴۷ : ۵۷۱۳ : ۰۴ : ۵۹۲۰ : ۲۲ : ۰۵۲۰ : ۴۲ : ۰۶۰۰ : ۱۰ : ۳۹
دوشنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۱۴۰۵ : ۴۸ : ۰۳۱۳ : ۰۵ : ۱۲۲۰ : ۲۲ : ۲۵۲۰ : ۴۲ : ۲۶۰۰ : ۱۰ : ۵۱
سه شنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۱۷۰۵ : ۴۸ : ۱۰۱۳ : ۰۵ : ۲۵۲۰ : ۲۲ : ۴۳۲۰ : ۴۲ : ۴۵۰۰ : ۱۱ : ۰۲
چهارشنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۲۲۰۵ : ۴۸ : ۱۸۱۳ : ۰۵ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۰۰۲۰ : ۴۳ : ۰۲۰۰ : ۱۱ : ۱۵
پنج شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۳۰۰۵ : ۴۸ : ۲۹۱۳ : ۰۵ : ۵۱۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۳ : ۱۷۰۰ : ۱۱ : ۲۸
جمعه۳۱ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۴۱۰۵ : ۴۸ : ۴۰۱۳ : ۰۶ : ۰۴۲۰ : ۲۳ : ۲۸۲۰ : ۴۳ : ۳۱۰۰ : ۱۱ : ۴۱