اخبار خانه امید (مهر) بازنشستگان استان کرمان

 • هفتمین آیین بزرگداشت روز حافظ
  هفتمین آیین بزرگداشت روز حافظ
  هفتمین آیین بزرگداشت روز حافظ
  هفتمین آیین بزرگداشت روز حافظ
 • تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
  تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
  تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
  تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
 • شعر خوبان ثبت انجمن ادبی کشوری شد
  شعر خوبان ثبت انجمن ادبی کشوری شد
  شعر خوبان ثبت انجمن ادبی کشوری شد
 • افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
  افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
  افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
  افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
Loading

جشن هفته وحدت آبان ماه 1398 خانه مهر بازنشستگان کرمان

Loading