اخبار خانه امید (مهر) بازنشستگان استان کرمان

 • تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
  تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
  تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
  تقدیر و تشکر از نماینده سفر کارت استان کرمان
 • شعر خوبان ثبت انجمن ادبی کشوری شد
  شعر خوبان ثبت انجمن ادبی کشوری شد
  شعر خوبان ثبت انجمن ادبی کشوری شد
 • افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
  افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
  افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
  افتتاح هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان خانه مهر کرمان
Loading

تورهای مسافرتی خانه مهر استان کرمان

Loading

هشتمین نمایشگاه کارآفرینی بازنشستگان مهر ماه98

Loading